MR en OR

Medezeggenschapsraad

Wij als MR willen u graag via deze website op de hoogte houden van alle zaken waarmee we bezig zijn. We hopen dat we hierdoor een goed beeld geven van wat we allemaal doen!

Wat doet de MR?

Meepraten over alles wat met de school te maken heeft (o.a. beleid), bespreken van en commentaar geven op jaarlijks terugkerende documenten zoals schoolplan, schoolgids, formatieplan, zorgplan en werken aan een verbetering van de verkeerssituatie rondom school. 

Waarom is een MR belangrijk?

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten/ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen.

Wat heb ik aan de MR?

De MR is een vertegenwoordiging van ouders en personeel door verkiezingen gekozen. Zoals beschreven bij “Wat doet de MR” kan de MR alle aangelegenheden die de school betreffen bespreken met de directie. Iedere ouder of personeelslid kan dus contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. In aanvang is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen. Deze zullen met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen. 

Samenstelling MR

De medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan van ouders en personeel met de schoolleiding (directeur). In de medezeggenschapsraad hebben 2 ouders (oudergeleding) en 2 leerkrachten (personeelsgeleding) zitting. De zittingsduur van de leden van de MR is 3 jaar. Daarna zijn ze aftredend en kunnen zij zich opnieuw herkiesbaar stellen. 

Dit jaar is de MR als volgt samengesteld:

Oudergeleding:

  • Laurie Drenth, tevens voorzitter
  • Letty Aarts

Peroneelsgeleding:

  • Olga stoffels (afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof) 
  • François Steegs 
  • Ingrid Mulder 

Wat kunt U doen?

Door middel van informatie via de nieuwsbrief “Schoolbord” en via de website proberen we de ouders en personeel wat meer inzicht te geven in het werk dat de MR-leden doen. Een stuk “feedback” van ouders (de achterban) kan richting geven aan de koers die de leden van de MR moeten bewandelen. Tenslotte zitten de MR-leden als afgevaardigden van alle ouders en personeelsleden in de MR. Aarzel dus niet om een MR lid te benaderen als U ideeën of opmerkingen heeft!

Meer informatie over medezeggenschapsraden kunt u vinden op
http://www.medezeggenschapsraden.nl/

mr-reglement

Mocht u contact op willen zoeken met de MR dan is dat mogelijk door te mailen naar regenboogmr@regenboogbreugel.nl

De OR (Ouderraad)

De OR helpt het team bij de organisatie van allerlei activiteiten. Het is een club actieve ouders die graag leerzame en leuke activiteiten voor de kinderen mee helpt uitvoeren. Voor deze activiteiten worden vaak extra ouders gevraagd, naast de leden van de OR. Dit gebeurt meestal door een inschrijflijst bij de lokalen.

Ouderbijdrage

De OR beheert ook de ouderbijdragen. De ouderbijdragen worden gebruikt om de extra activiteiten mogelijk te maken. Elk jaar worden de ouders geïnformeerd over de besteding van de ouderbijdragen.

Contact met de OR?

De voorzitter van de ouderraad is Kamie de Bruin. Contact opnemen met haar kan via de school (info@deregenboogbreugel.nl)