MR informatie

De Medezeggenschapsraad

Wij willen u graag via deze website op de hoogte houden van MR zaken en een goed beeld geven van wat we allemaal doen. 

Een MR bestaat uit ten minste vier leden en een gelijke verdeling tussen personeel en ouders. In onze medezeggenschapsraad zitten 2 personeelsleden en 2 ouders. Deze leden zijn door middel van verkiezingen gekozen en vertegenwoordigen de betrokkenen op school. De zittingsduur van de leden van de MR is 3 jaar. Daarna zijn ze aftredend en kunnen zij zich opnieuw herkiesbaar stellen. 

Wat zijn de rollen van de MR?

De MR kan drie rollen op zich nemen: een controlerende, een vertegenwoordigende en een initiatiefrijke rol.

  • Een controlerende rol. Dit betekent dat de MR het bevoegd gezag controleert op gevoerd beleid. Vragen als ‘zijn de gestelde doelen behaald?’ en ‘wat zijn de plannen voor de komende vijf jaar?’ zijn vragen die een MR in deze rol zou kunnen stellen. 

  • Een vertegenwoordigende rol. Dit betekent dat de MR zich inzet een afspiegeling te zijn van de wensen en opvattingen van het personeel en de ouders op school. 

  • Een initiatiefrijke rol. Dit betekent dat de MR vooral zelf met voorstellen komt om het beleid van de school te verbeteren.

Wat zijn de rechten van de MR?

De MR heeft vijf verschillende soorten rechten: drie algemene en twee bijzondere. De drie algemene rechten zijn het recht op overleg, het recht op informatie en het initiatiefrecht. De twee bijzondere rechten zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht.

  • Het recht op overleg houdt in dat de MR recht heeft om te overleggen met het bevoegd gezag en het toezichthoudend orgaan van de school.

  • Het informatierecht houdt in dat de MR recht heeft op de informatie die het redelijkerwijs nodig heeft om inzicht te krijgen in het beleid van de school.

  • Het initiatiefrecht houdt in dat de MR recht heeft alle zaken aangaande het beleid op school aan te kaarten bij het bevoegd gezag. De MR kan vragen stellen, maar ook met ongevraagd advies komen.

  • Het adviesrecht houdt in dat de MR recht heeft op beleidszaken advies te geven aan het bevoegd gezag. Voordat het bevoegd gezag beleid wil doorvoeren, is het verplicht dit beleidsvoorstel eerst ter advisering aan de MR voor te leggen.

  • Het instemmingsrecht houdt in dat de MR recht heeft op beleidszaken instemming te geven aan het bevoegd gezag. Voordat het bevoegd gezag beleid wil doorvoeren, is het verplicht dit beleidsvoorstel eerst ter instemming aan de MR voor te leggen.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat expliciet toegelicht op welke beleidsterreinen de MR recht op overleg, informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht heeft. De tekst van de WMS is hier te vinden.

Wat doet de MR voor u en wat kunt u doen?

De MR bespreekt alle aangelegenheden die alle of het merendeel van de ouders en/of personeelsleden aangaan - een afspiegeling.

In aanvang is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen. Deze zullen met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen. 

Door middel van informatie via de nieuwsbrief “Schoolbord” (waaronder de agenda) en via het verspreiden van de notulen op de website, willen we ouders en personeelsleden inzicht geven in de werkzaamheden van de MR. 

Als MR zoeken we actief de achterban op, we willen informatie brengen en ophalen. Daarnaast heeft iedere ouder en personeelslid de mogelijkheid om de MR te informeren over wat zij belangrijk vinden.

Mocht u contact op willen zoeken met de MR dan is dat mogelijk door te mailen naar regenboogmr@regenboogbreugel.nl . Tevens kunt u ons altijd persoonlijk benaderen.